Grosseto

Obchodní podmínky

 Školu vaření pořádá:
Kulinářská akademie s.r.o.
Muchova 237/15, 160 00 Praha - Dejvice Identifikační číslo: 29143373
C 203874 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen provozovatel nebo prodávající)

Všeobecné smluvní podmínky platí pro školu vaření a všechny kurzy a akce uvedeného provozovatele a jeho zákazníky, ať právnické či fyzické osoby.

1.
Informace

1.1. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen v případě hotovostních plateb vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
1.2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
1.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
1.4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné nebo elektronické formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy,
nemá právní účinky.
1.5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany zákazníka neznamená přijetí
nabídky.
1.6. Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze ilustrační, vždy je závazný název kursu nebo akce či textový popis.

 2.
Předmět smlouvy

 2.1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz nebo akci (dále jen kurz) v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu.
2.2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu.
2.3. Smlouva vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
2.4. Objednávka a její potvrzení musí obsahovat identifikační údaje zákazníka
(jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, označení kurzu, termín konání kurzu, místo konání kurzu, výše ceny za účast v souladu s nabídkou provozovatele.
2.5. Objednávku je možné provést elektronicky na internetových stránek provozovatele.
2.6. Provozovatel se zavazuje objednávku potvrdit nebo odmítnout ve lhůtě tří pracovních dnů od jejího obdržení.

 3.
 Místo konání

3.1. Kurz se koná, nedohodnou-li se strany jinak, na místě:
Kulinářská Akademie Grosseto
Květnové náměstí 34 Průhonice
3.2. Kurzy se konají v časovém rozpětí podle určení provozovatele uvedeného
na jeho internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky.
3.3. Zákazník je povinen dostavit se na místo konání nejpozději pět minut před zahájením. Provozovatel může odmítnout vstup zákazníkovi v případě pozdního nástupu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či
slevu z ceny za účast.
3.4. Počet účastníků kurz nebo akce, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně 16 osob.

4.
Cena

 4.1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu ve výši a v době podle potvrzení objednávky. V ceně za účast na kurzu je i ochutnávka či požívání potravin a nápojů a pochutin v potvrzení provozovatele, pokud není uvedeno jinak.
4.2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu bezhotovostním převodem na účet provozovatele. Cena za účast na kurzu je uhrazena připsáním na účet provozovatele v celé výši.
4.3. Bez úhrady celé ceny kursu předem je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

5.
Bezpečnost kursu

5.1. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora kurzu nebo jeho zástupce.
5.2. Lektor nebo jiný vedoucí kurzu je povinen na počátku kurzu poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
5.3. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
5.4. Provozovatel je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny vedoucího kursu, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.
 
 6.
Zrušení nebo storno kurzu

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu, v případě nenaplnění standardního počtu účastníků nebo když provozovatel nebude z mimořádných důvodů schopen zajistit kurz.
6.2. V případě zrušení kurzu z příčin na straně provozovatele má zákazník právo na nový termín kurzu nebo na zrušení smlouvy a vrácení ceny kurzu.
6.3. V případě zrušení kurzu z příčin na straně zákazníka:
a) se zavazuje zákazník neprodleně oznámit provozovateli svou neúčast
písemně nebo elektronicky. Pokud tuto skutečnost zákazník oznámí více než 21 pracovních dní před plánovaným datem konáni kurzu, bude zákazníkovi vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do sedmi dnů od zaslání oznámení o zrušení kurzu zákazníkem. Vrácená částka bude snížena o manipulační poplatek 500 Kč za rezervované místo v kurzu.
b) pokud však zrušení účasti či požadavek na změnu termínu kursu zákazník oznámí nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce, bude zákazníkovi vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do sedmi dnů od zaslání oznámení o zrušení účasti na kurzu. Vrácená částka bude snížena o storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu Kč za rezervované místo v kurzu.
6.4. Pokud zrušení účasti či požadavek na změnu termínu zákazník oznámí méně než 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu, je tato služba považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky.
6.5. Zákazník může v případě osobní nemožnosti účasti za sebe poslat náhradníka.
6.6. V případě převodu peněz na účet mimo Českou Republiku, se vrácená částka snižuje o dalších 300,-Kč (paušální poplatky vzniklé převodem mimo ČR).

7.
Dárkový poukaz

7.1. Držitel poukazu je povinen hodnotu poukazu vyčerpat uhrazením ceny kurzu. Čerpání poukazu na jiné služby Kulinářské Akademii Grosseto se nepřipouští.
7.2. Držitel poukazu nemá nárok na výměnu poukazu za peníze.
7.3. Držitel poukazu je povinen uplatnit poukaz v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto poukazu ani zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Kulinářské Akademie
Grosseto.
7.4. O odstoupení od smlouvy a o vrácení peněz může požádat pouze osoba, která dárkový poukaz objednala a uhradila. Odstoupit od smlouvy je možné jen do 14 dnů ode dne uhrazení dárkového poukazu. Po této době je potřeba službu vyčerpat, jinak platí postupy pro zrušení účasti na kurzu.

8.
Platnost Poukazu a jeho prodloužení

 8.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.
8.2. Kulinářská Akademie Grosseto je oprávněna, nikoliv však povinna na
základě žádosti zákazníka prodloužit platnost poukazu o šest měsíců, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti poukazu je oprávněna požadovat jednorázovou platbu ve výši 500,- Kč.
8.3. Žádost o prodloužení platnosti poukazu je zákazník povinen doručit e- mailem na adresu provozovatele, a to ještě před vypršením platnosti poukazu.
8.4. U poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.

9.
Škoda

9.1. Zákazník je povinen před započetím kurzu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000,– Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech.

10.
Vady kurzu

10.1. Reklamaci musí zákazník u provozovatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. V případě, že kurz neproběhl v souladu s popisem kurzu, je zákazník oprávněn vady kurzu či dárkového poukazu na kurz reklamovat.
10.2. Reklamaci lze uplatnit osobně či písemně na adrese sídla provozovatele či prostřednictvím emailu zaslaného na kontaktní adresu provozovatele. V oznámení o uplatnění reklamace je zákazník povinen dostatečně popsat reklamované vady a své požadavky na způsob vyřízení reklamace.
10.3. Provozovatel vydá zákazníkovi písemné nebo elektronické potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.

11.
Vyřízení reklamace provozovatelem

11.1. Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Je-li třeba pro rozhodnutí o reklamaci odborného posouzení nebo stanoviska vedoucího kursu či dalších účastníků, doba potřebná k odbornému posouzení se do této lhůty nezapočítává. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Za vyřízení reklamace se považuje i zamítnutí reklamace z hlediska dodržení lhůty 30 dnů.
11.2. Pokud reklamaci kurzu či dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru uzná provozovatel za důvodnou, zajistí na vlastní náklady nápravu, a to v případě reklamace kurzu dle charakteru vady poskytnutím slevy z kurzovného, vrácením celé výše kurzovného či umožněním bezplatné účasti na jiném kurzu.
 11.3. Provozovatel vydá zákazníkovi písemné (elektronické) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případě zamítnutí reklamace provozovatel vydá odůvodnění takového zamítnutí.

12.
Náhrada nákladů

12.1. Je-li reklamace provozovatelem uznána za oprávněnou, má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

13.
Osobní údaje

13.1. Zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro poskytování kurzu.
13.2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem.
13.3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat odvolat kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou.
13.4. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů z konání kurzů, a k jejich užití poskytuje provozovateli plnou a neomezenou licenci.
13.5. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
13.6. Zákazník může provozovateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

14.
Řešení sporů

14.1. Vzájemné spory mezi provozovatelem a zákazníkem řeší obecné soudy.
14.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce
   (www.coi.cz).

15.
Závěrečná ustanovení

 15.1. Ostatní práva mezi stranami neupravená těmito podmínkami nebo zvláštní dohodou mezi stranami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem na ochranu spotřebitele, v případě, že smlouvu uzavírá spotřebitel.
15.2. Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 15.3. Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od zákazníka při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zaregistrujte se pro zasílání měsíčního přehledu kurzů

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Partneři