Grosseto

Obchodní podmínky

Školu vaření pořádá:

Kulinářská akademie s.r.o.

Muchova 237/15, 160 00 Praha - Dejvice

Identifikační číslo: 29143373

C 203874 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen provozovatel nebo prodávající)

Všeobecné smluvní podmínky platí pro školu vaření a všechny kurzy a akce uvedeného provozovatele a jeho zákazníky, ať právnické či fyzické osoby.

Článek 1.

Informace

1.1. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

1.2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele.

1.3. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

1.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

1.6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany zákazníka neznamená přijetí nabídky.

1.7. Fotografie uvedené na stránkách pořadatele jsou pouze ilustrační, vždy je závazný název kurzu nebo akce či textový popis.

1.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz nebo akci (dále jen kurz) v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu.

2.2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu.

2.3. Smlouva vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.

2.4. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, označení kurzu, termín konání kurzu, místo konání kurzu, výše ceny za účast v souladu s nabídkou provozovatele.

2.5. Objednávku je možné učinit elektronicky na internetových stránkách provozovatele.

2.6. Provozovatel se zavazuje objednávku potvrdit nebo odmítnout ve lhůtě tří pracovních dnů od jejího obdržení.

Článek 3.

Místo konání

3.1. Kurz se koná, nedohodnou-li se strany jinak, na místě:

Kulinářská Akademie Grosseto

Květnové náměstí 34

Průhonice

3.2. Kurzy se konají v časovém rozpětí podle určení provozovatele uvedeného na jeho internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky.

3.3. Zákazník je povinen dostavit se na místo konání nejpozději pět minut před zahájením. Provozovatel může odmítnout vstup zákazníkovi v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast.

3.4. Počet účastníků kurz nebo akce, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně 16 osob.

Článek 4.

Cena

4.1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu ve stanovené výši a v době podle potvrzení objednávky. V ceně kurzu je i ochutnávka či požívání potravin, nápojů a pochutin pokud není uvedeno jinak.

4.2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu bezhotovostním převodem na účet provozovatele. Cena za účast na kurzu je uhrazena připsáním na účet provozovatele.

4.3. Bez úhrady ceny kurzu předem je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

Článek 5.

Bezpečnost kurzu

5.1. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora kurzu nebo jeho zástupce.

5.2. Lektor nebo jiný vedoucí kurzu je povinen na počátku kurzu poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.

5.3. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.

5.4. Provozovatel je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny vedoucího kurzu, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

Článek 6.

Zrušení/storno kurzu

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu, v případě nenaplnění standardního počtu účastníků nebo když provozovatel nebude z mimořádných důvodů schopen zajistit kurz.

6.2. V případě zrušení kurzu z příčin na straně provozovatele má zákazník právo na nový termín kurzu nebo na zrušení smlouvy a vrácení ceny kurzu.

6.3. V případě zrušení kurzu z příčin na straně zákazníka:

V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem.
Pokud tuto skutečnost zákazník odstoupí od smlouvy více než  21 pracovních dní před plánovaným datem konáni kurzu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč.
Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným datem konáni kurzu či akce je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení kurzu či změny termínu ve výši 50% z částky ceny kurzovného, akce resp. jednotlivé služby.
Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než  5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu je tato služba  považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.
V případě převodu peněz na účet mimo Českou Republiku, se částka ponižena o dalších 300,-Kč (poplatky vzniklé převodem mimo ČR).
6.4. Zrušení dárkového poukazu:
O navrácení peněz může  (odstoupení od smlouvy) požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila. Odstoupit od smlouvy je možné do 14 dnů ode dne uhrazení dárkového poukazu. Po této době je potřeba službu vyčerpat.  

 

Článek 7.

 Darkový poukaz

7.1. Využití Poukazu
7.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu. Čerpání Poukazu na jiné služby Kulinářské Akademi Grosseto se nepřipouští.
7.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.
7.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Kulinářské Akademie Grosseto.
7.2. Platnost Poukazu a její prodloužení
7.2.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.
7.2.2. Kulinářská Akademie Grosseto je oprávněna na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu o šest měsíců, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti Poukazu je oprávněna požadovat jednorázovou platbu ve výši 500,- Kč.
7.2.3. Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit e-mailem na adresu, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.
4.2.4. U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.

 

Článek 8.

Škoda

8.1. Zákazník je povinen před započetím kurzu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000,– Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech.

Článek 9.

Vady kurzu

9.1. Má-li kurz vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu kurzu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, nárok na slevu zaniká, pokud zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení kurzu.

9.2. Zákazník se může dohodnout s provozovatelem na vyřešení reklamace bezplatnou účastí na jiném kurzu pořádaného provozovatelem.

Článek 10.

Osobní údaje

10.1. Zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro poskytování kurzu.

10.2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem.

10.3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat odvolat kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou.

10.4. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů z konání kurzů, a k jejich užití poskytuje provozovateli plnou a neomezenou licenci.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.1. Ostatní práva mezi stranami neupravená těmito podmínkami nebo zvláštní dohodou mezi stranami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zaregistrujte se pro zasílání měsíčního přehledu kurzů

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Partneři